Rechten en Plichten van de vrijwilligers

ORGANISATIENOTA

1. Organisatie Naam International Multiple Sclerosis Organization (IMSO) Adres Vanheylenstraat 16 1820 Melsbroek Tel.nr 02 597 80 00 e-mail info@imso.be Sociale doelstelling Voor personen met MS (Multiple Sclerose) en aanverwante aandoeningen het volgende:

1°) De belangen van deze personen, hun familie en hun naaste omgeving verdedigen op sociaal, economisch, administratief en financieel vlak, evenals op het medisch vlak en op het vlak van gezondheidsbeleid.

2°) De samenwerking bevorderen tussen enerzijds deze personen, hun familie, hun naaste omgeving, hun sympathisanten en hun verzorgers buiten de verzorgingsinstelling “Nationaal MS Centrum” te Melsbroek en anderzijds de directie, het kader, het personeel en de vrijwilligers van het “Nationaal MS Centrum”. 3°) In het algemeen te streven naar een reële lotsverbetering en “quality of life” voor deze personen en hun naaste omgeving. Dit in de meest uitgebreide zin en op alle mogelijke manieren. Juridisch statuut VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota. Naam Nelly Coopman Functie Voorzitter Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'. Naam Nelly Coopman Functie Voorzitter Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen in aflopende volgorde. Persoon 1 Nelly Coopman, voorzitter IMSO, 0476 34 60 30 Persoon 2  Brigitte Delbroek, bestuurder IMSO, 0479 67 47 37 Persoon 3 DEXIA Verzekeringen, Philip VAN DE POLL, 015 / 31 61 82 of 0475 / 58 30 81

2. Verzekeringen Verplichte verzekering Waarborgen De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Maatschappij DEXIA VERZEKERINGEN Polisnummer 003 111601966 Vrije verzekeringen Waarborgen Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten Maatschappij DEXIA VERZEKERINGEN Polisnummer 003 111936683 Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s Maatschappij DEXIA VERZEKERINGEN Polisnummer 003 111936683 Waarborgen Omnium opdracht, voor verplaatsingen naar vergaderingen en voordrachten Maatschappij DEXIA VERZEKERINGEN Polisnummer 003 145000161

3. Vergoedingen • De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten, noch in geld, noch in natura.

4. Aansprakelijkheid De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht Volgens artikel 458 van het Strafwetboek. "Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete".

6. Wederzijdse rechten en plichten De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, . . . , . . . De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, . . . , . . . Datum: Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie: Naam en voornaam van de vrijwilliger Adres E-mail Tel. en/of GSM Perso(o)n(en) te verwittigen bij ongeval Indien de nota door de vrijwilliger ondertekend wordt: Datum: Handtekening: