Privacy beleid

De Algemene Verordening Gegevenscherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Die verordening verstrekt het recht aan de Europese burgers om hun persoonsgegevens te controleren én legt uniforme regels op waaraan ondernemingen en organisatie moeten voldoen.

I.M.S.O. hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en gaat steeds met de nodige zorg om met uw gegevens. Via dit Privacyreglement  wenst I.M.S.O. haar leden dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de VZW wordt omgegaan met de persoonsgegevens die over hen verzameld en verwerkt zijn. In dit Privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van leden binnen de VZW worden verwerkt en hoe de leden hun rechten zoals inzage, wijziging, correctie en schrapping kunnen uitoefenen.

I.M.S.O. kan de volgende persoonsgegevens van haar leden verwerken:

- identificatiegegevens zoals naam en foto

- administratieve gegevens zoals e-mailadres, adres en geboortedatum

- andere gegevens die door een lid worden meegedeeld in kader van de organisatie van financiële tussenkomst

Deze gegevens worden enkel verwerkt mits uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van het lid.

Hebt u vragen rond de wijze waarop I.M.S.O. met uw gegevens omgaat of wilt u één van uw rechten uitoefenen, contacteer dan info@imso.be en nellycoopman@gmail.com  of schriftelijk  I.M.S.O. vzw  Vanheylenstraat 16  1820 Melsbroek

Wij zullen u zo snel mogelijk proberen verder te helpen. U hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit.