Welkom

Activiteitenkalender

Tijdschrift

Verblijf aan zee

IMSO Reizen

Indian Day

Swimmarathon

MS Partners

Privaat

 
Terug
Inlichtingen

M S - I n f o l i j n : 0 8 0 0 9 3 3 5 2

- kinesitherapie in MS

- psychologie in MS


 

  • Links met het web. Gelieve ons in te lichten over bijkomende interessante sites. We zullen niet nalaten ze aan deze lijst toe te voegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

 

MS gebonden sites :

www.ms-centrum.be : Nationaaal MS Centrum

www.sporthuissteuntms.be : VZW Sporthuis steunt MS

www.mswatch.com : MS informatie en medicatie

www.nmss.org : Amerikaanse MS Liga

www.msaa.com : site van een Amerikaanse patiŽntenvereniging

www.ms-sep.be : Vlaamse MS Liga

 

Algemene informatie

www.vlaamspatientenplatform.be : informatie rond rechten van de patiŽnt en informatie

Terug

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
blz. 1/8

Slikstoornissen bij MS

Informatie voor patiŽnten, familie en hulpverleners  

 

Concept en realisatie: Ganty Guy - Nota Antonella
Vertaling Nederlands: Claes Karien - Lafortune Muriel - Vanlievendael Sarah
 

 


 

Terug  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blz. 1/4

Communicatiestoornissen bij MS

Informatie voor patiŽnten, familie en hulpverleners

Concept en realisatie: Ganty Guy - Nota Antonella
Vertaling Nederlands: Claes Karien - Lafortune Muriel - Vanlievendael Sarah
 

Communicatiestoornissen ?

 
  • MS hoeft niet tot een isolement te leiden
  • Test : beoordeel zelf uw communicatiemogelijkheden.   
  • Hoe communicatie en verstaanbaarheid verbeteren ?
Terug  

Terug


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De psychologische dienst in een notendop.

Luc Vleugels

In een revalidatiecentrum zoals dat van Melsbroek stappen patiŽnten vaak met weinig overtuigde blik het bureau van de psycholoog binnen, niet goed wetende wat er nog te bespreken valt. Praten verandert toch niets?, of Ik ben psychologisch toch in orde?, hoort men dan wel eens vragend verklaren. Uiteraard valt MS niet weg te praten. Nochtans kan een gesprek een eerste stap zijn in het vinden van een andere, meer comfortabele wijze om met de ziekte om te gaan, ook voor mensen zonder uitgesproken psychologische problemen. Bij hun contacten met patiŽnten maken de psychologen in Melsbroek gebruik van verschillende invalshoeken, die kunnen ondergebracht worden in drie grote categorieŽn: de klinisch psychologische benadering, de neuropsychologische benadering en de agogische benadering.

Naast het traditionele klinisch psychologische model hanteren de klinisch psychologen in Melsbroek echter ook inzichten uit het gezondheidspsychologische model en uit het revalidatiepsychologische model.

De traditionele klinische psychologie is de klinische psychologie zoals iedereen haar kent. Samen met de psychiater gaat zij op zoek naar psychologische problemen (psychodiagnostiek), waaraan zij tracht te verhelpen aan de hand van niet-medicamenteuze, psychotherapeutische behandelingen. Behalve psychologische problemen die los staan van MS, komen bij MS-patiŽnten tamelijk veel MS-gebonden psychologische problemen voor, hetzij als rechtstreeks gevolg van de ziekte, hetzij als psychologische reactie erop (d. w. z. in het kader van een verwerkingsproces). Zo lijdt naar schatting 50% van de totale groep van personen met MS aan ťťn of andere vorm van depressie. In het tot stand komen van problematische psychologische reacties op MS spelen zowel de ernst van de ziekte als de persoonlijkheid van de patiŽnt en de kenmerken van zijn omgeving (partnerrelatie, familie, sociale contacten…) een rol.

Het gezondheidspsychologische model legt de nadruk niet op psychologische problemen, wel op de moeilijke situatie waarin personen met MS vaak verkeren. Een goede gezondheidspsychologische begeleiding is er precies op gericht psychologische probleemreacties te vermijden door een goede aanpak van die situatie. De gezondheidspsychologische invalshoek beschouwt MS en zijn gevolgen (lichamelijke gevolgen, de handicap op sociaal vlak) als bron van verlies en van stress. Om MS-patiŽnten te helpen beter om te gaan met hun ziekte, worden inzichten gebruikt uit de literatuur in verband met het leren omgaan met verlies en met stress. Dat MS inderdaad een belangrijke bron van verlies en van stress is, blijkt uit het wetenschappelijk aangetoonde feit dat de meeste psychologische problemen van MS-patiŽnten niet zozeer het rechtstreekse gevolg zijn van hersenletsels, maar wel psychologische reacties op de ziekte.

In het revalidatiepsychologische model staat de psychologie in dienst van het motorische revalidatieproces, d. w. z. van de dingen die worden geleerd in de kinesitherapie en de ergotherapie. Het motorische revalidatieproces wordt beschouwd als een leerproces. Psychologische factoren die het motorische revalidatieproces beÔnvloeden worden opgespoord en aangepakt. Zo kan een stilgevallen revalidatie in kine of ergo psychologisch worden beken met behulp van leerprincipes en weer op gang gebracht aan de hand van gedragstherapeutische inzichten.

Het nauwe teamverband waarin de psycholoog samenwerkt met andere therapeuten, artsen en verzorgenden, komt voor de patiŽnt het duidelijkst tot uiting wanneer blijkt hoe alle teamleden hem volgens dezelfde inzichten steunen en begeleiden in het omgaan met zijn ziekte en in zijn revalidatieproces. Meteen is gezegd dat in de Melsbroek-opvatting van psychologische begeleiding niet enkel de psycholoog maar ook elke andere therapeut of verzorgende een onmisbare rol heeft. Zeer recent onderzoek van een behoorlijk grote groep Melsbroek-patiŽnten en aan de hand van internationaal goed gekende instrumenten toont aan dat het multidisciplinaire Melsbroekse revalidatieprogramma inderdaad betekenisvolle positieve psychologische effecten heeft.

De neuropsychologische benadering richt zich voornamelijk tot cognitieve stoornissen (stoornissen in denkactiviteiten zoals de aandacht, het geheugen,…). MS-gebonden cognitieve stoornissen komen vaak voor: naar schatting ongeveer de helft van alle MS-patiŽnten heeft er last van. Gelukkig zijn ze over het algemeen niet erg. Ze zijn meestal subtiel, d. w. z. komen pas tot uiting bij psychologische testing, betreffen meestal slechts een beperkt aantal functies en verschillen bovendien erg van persoon tot persoon. Hun subtiele, beperkte karakter is vaak echter evenzeer vloek als zegen: omdat ze voor huisgenoten, vrienden en kennissen niet altijd even duidelijk zijn, worden patiŽnten die eraan lijden soms ten onrechte als kwaadwillig, niet gemotiveerd of lui beschouwd. Omdat heel wat activiteiten in het dagelijkse leven - waaronder het organiseren van verzorging en behandeling – bij nader inzien verrassend complex zijn en omdat beslissingen op het vlak van menselijke verhoudingen dikwijls de moeilijkste zijn, hebben zelfs lichte cognitieve stoornissen vaak een grote invloed op het dagelijkse leven, op de relaties, op de (professionele) activiteiten en op de zorg- en behandelingsprogramma’s van personen met MS.

Omdat MS-gebonden cognitieve stoornissen in het persoonlijke contact vaak niet duidelijk zijn, omdat in vele gevallen noch de patiŽnt zelf, noch zijn omgeving er een goed zicht op heeft en omdat deze stoornissen slechts in beperkte mate te voorspellen zijn vanuit andere ziektekenmerken, worden zij systematisch opgespoord aan de hand van een kort testbatterijtje, dat bestaat uit enkele zorgvuldig uitgekozen psychologische tests.

PatiŽnten bij wie cognitieve stoornissen worden vermoed en die graag meer willen weten over hun cognitieve functioneren of iets willen doen aan hun cognitieve problemen, worden uitgebreider getest, bevraagd en geobserveerd. Indien mogelijk wordt ook hun partner hierbij betrokken. Zij die het wensen krijgen aangepaste cognitieve training en worden begeleid.

De agogische benadering - ook bekend als de vormingswerkbenadering – beschouwt de groep van MS-patiŽnten als een maatschappelijke groep en stelt zich tot doel de levenskwaliteit van deze groep te verbeteren.

Een hogere levenskwaliteit wordt betracht via de verdediging van hun belangen en het aldus bevorderen van een gunstige maatschappelijke positie. Op het vlak van de belangenverdediging van de patiŽntengroep beperkt de agogiek in de kliniek zich tot projecten binnenshuis. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de werkgroep "dialoog" – een overlegforum voor patiŽnten, personeel en directieleden waarop aspecten van de dagelijkse werking van het centrum worden besproken – en een project rond "respect en privacy" met steun van de Koning Boudewijnstichting.

Zoals elke andere revalidatiedienst beoogt de agogische dienst de kwaliteit-van-leven van de MS-patiŽntengroep eveneens te verhogen via het oefenen van allerlei vaardigheden die de patiŽnten moeten toelaten hun verloren sociale rollen zoveel mogelijk weer op te nemen.

Met het oog op het herleren van vaardigheden ‘in het volle leven’ worden sociotherapeutische activiteiten zoals shoppings georganiseerd. Anders dan sommige andere revalidatiediensten beperkt de agogiek zich niet echter tot het herleren van teloorgegane vaardigheden. Als een echt vormingswerk richt zij zich eveneens tot het aanleren van nieuwe, voorheen nooit ontwikkelde vaardigheden, tot het opdoen van nieuwe interessen, waardoor revalidanten verloren sociale rollen op andere manieren kunnen herwinnen. Zo worden cursussen en trainingen georganiseerd: taalcursussen, bloemschikken kunstgeschiedenis, assertiviteitstrainingen…

Als onderdeel van een MS-centrum dat in eigen land een referentiecentrum is en dat internationaal een meer dan behoorlijke faam geniet, waait door de psychologische dienst een continue, dynamische wind, voortdurend op zoek naar de "beste klinische praktijk" bij de aanpak van de psychologische aspecten van MS. Die wind is vooral voelbaar door de haast onophoudelijke stroom van wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar de waarde van meetinstrumenten en naar de effecten van behandelingen. Aan alle patiŽnten die meewerkten aan dergelijk wetenschappelijk onderzoek, dat reeds belangrijke inzichten opleverde in verband met het dagdagelijkse psychologische werk, zeggen wij welgemeend dank!

Terug


 

 

.

 

 
© IMSO 2001